آخرین خبر/ ‌گفت حتما می‌آیم
منتظر باش.
منتظر پای دیوار
جیب هایم پر از آه و ای کاش
باز هم بی خداحافظی رفت
مثل هربار
کوچه و خلوت و باد
کاسه ی اشکم از دستم افتاد.
یک دل پر
زیر باران شر شر
یک نفر رد شد و گفت:
بادها بی خداحافظی می روند
ابرها هم همین طور!

gelarejabbari
Moein Mall