آخرین خبر/ گذشته دروغى بیش نیست و خاطره بازگشتى ندارد و هر بهارى که مى گذرد، دیگر برنمى گردد و حتى شدیدترین و دیوانه کننده ترین عشقها نیز حقیقتى ناپایدار است!

صد سال تنهایی
گابریل گارسیا مارکز