آخرین خبر/ ممکن است روش خلع سلاح را نپسندید، زیرا وقتی کسی از شما انتقاد میکند، احساس خشم می کنید و صدایی در درون شما فریاد برمیاورد: حق با من است، حق دارم از خودم دفاع کنم؛ اگر تسلیم این ندای درونی شوید و این وسوسه همیشه قدرتمندی است، تن به جدلی بی فایده و تقریبا همیشه بی سرانجام میدهید. بحث و جدل با انتقاد کننده تقریبا هرگز به نتیجه نمیرسد، اما در تایید منتقد حرف زدن همیشه موثر است و تاثیر جادویی دارد.

از حال بد به حال خوب
دیوید برنز