آخرین خبر/ فکر نمی‌کنم چیزی به اندازه خنده‌ واگیر داشته باشد. غم و اندوه هم می‌تواند واگیر داشته باشد. اما ترس چیز دیگریست،
ترس نمی‌تواند به راحتی شادی و غم سرایت کند و این بسیار خوب است. ما با ترس هایمان کمابیش تنهاییم.

دختر پرتقالی
یوستین گردر