آخرین خبر/ "پائولو کوئلیو" تعبیر زندگی را بر دو بال شادی و عشق در قالب داستانی چنین می سراید:
شخصی نزد عارف بزرگی رفت و گفت: زندگی را چگونه بگذرانم تا خداوند از اعمال من راضی باشد؟
عارف بزرگ گفت: تنها یک راه وجود دارد، زندگی با عشق!
لحظاتی بعد شخص دیگری نزد عارف آمد و همین سوال را پرسید و عارف گفت: تنها یک راه وجود دارد، زندگی با شادی!
شخص اول که در آنجا نشسته بود با حیرت پرسید: اما شما به من توصیه ی دیگری کردید، استاد!
عارف گفت نه دقیقا همین توصیه را کردم!
به یاد داشته باشیم !
زندگی مکتب است
برخی از درس ها را باید بر آسمان نوشت
تا همه آن را بشنوند و بفهمند!

لطفا گوسفند نباشید
محمود نامنی