آخرین خبر/ دوست داشته شدن خیلی خوب است، حتی اگر دیر شده باشد ...


شرق بهشت
جان اشتاین بک