آخرین خبر/ ‌مزاح، یعنی شوخی و معنی مزاج هم می‌شود آمیختن یا سرشت و طبع. مذاق هم مربوط به تشخیص طعم و قوهٔ چشایی است.‌

فکر می‌کنم اولین بار مجید صالحی به این ستیغ مغفول‌ماندهٔ ادبیات فراز آمد و «مزاج کردم» را به جای «مزاح کردم» روی آنتن برد و در هوا پراکنده کرد.
لیکن بهتر است از این خوش‌نمکی بگذریم و به گفتن «مزاح کردم» یا «شوخی کردم» بسنده کنیم.‌
‌دربارهٔ «مذاق» می‌توان گفت که اگر تلخی‌ای در سخن و رفتاری بود «به مذاق و سلیقه خوش نمی‌آید» یا بهتر از آن «خوش نمی‌آید» و در این‌جا نیز «مزاج» بیکار است و پی صفرا و سودای خویشتن دوان.

dorost.nevisi.official