آخرین خبر/ سحر جعفری جوزانی در اینستاگرامش نوشت:

بخشى از شعر (مست و هشیار)
پروین اعتصامى