آخرین خبر/ هرچه می‌بینی بخشی از جهان پیرامون توست اما نحوه دیدنت بستگی دارد به عینکی که به چشم می‌زنی.


دنیای سوفی
یوستین گردر