آخرین خبر/ آن‌هایی که بیش از بقیه از مرگ می ترسند،
کسانی هستند که با حجم زیادی از زندگی نزیسته به مرگ نزدیک می‌شوند ...

مامان و معنی زندگی
اروین د یالوم