آخرین خبر/ نه با کسی بحث کن ، نه از کسی انتقاد کن
هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست
و خودت را خلاص کن
آدم ها که عقیده ات را می پرسند ، نظرت را نمی خواهند
می خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی
بحث کردن با آدم ها بی فایده است

زویا پیرزاد
چراغ ها را من خاموش می کنم