آخرین خبر/ قبلا می توانستم دختری بی‌فکر و بی‌خیال و آسوده باشم ;
چون
چیز ارزشمندی نداشتم که از دست بدهم!!
ولی حالا
تا آخر عمر
یک نگرانی بزرگ خواهم داشت
و هر وقت که تو از من دور باشی ;
به همه‌ی اتومبیل‌هایی فکر می‌‌کنم که ممکن است تو را زیر بگیرند
یا همه‌ی تخته‌های اعلامیه‌ای که ممکن است روی سرت بیفتد
و یا همه‌ی میکروب‌های وحشتناکی که ممکن است بخوری ...!!
آرامش خیالم تا ابد از بین رفته است...

بابا لنگ دراز
جین وبستر