آخرین خبر/ هر چه گفتم جملگی از عشق خاست
جز حدیث عشق گفتن دل نخواست

حشمت این عشق از فرزانگی‌ست
عشق بی فرزانگی دیوانگی‌ست

دل چو با عشق و خرد همره شود
دست نومیدی از او کوته شود

گر در این راه طلب دستم تهی‌ست
عشق من پیش خرد شرمنده نیست


شعر خوانی استاد هوشنگ ابتهاج

برگرفته از time_dialog