آخرین خبر/ نباید یک شخصیتِ متفاوت را دوست داشت
برای عاشق شدن
باید یک شخصیتِ عادی را متفاوت دوست داشت

میلان کوندرا
زندگی جای دیگریست