آخرین خبر/ مهم نیست فکر کنى چقدر آدم باحال، با استعداد، تحصیل کرده و ثروتمندى هستى. رفتارى که با دیگران دارى همه چیز رو درباره تو میگه.


بنویس تا اتفاق بیفتد
هنریت کلاوسر