آخرین خبر/دلم تا برایت تنگ می‌شود
میمِ مالکیت،
به آخر اسمت اضافه می‌کنم
و باز عاشقت می‌شوم..

گروس عبدالملکیان