آخرین خبر/ سربازی را گفتند چرا به جنگ نروی؟
گفت : به خدا سوگند که من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسند پس دشمنی میان ما چگونه صورت بندد ..!؟

عبید زاکانی