آخرین خبر/ نیمی از نگرانی ها و اضطراب های ما
مربوط به نظر دیگران است
ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!
نظر دیگران ، تصوری خام یا یک وَهم است
که هر لحظه می‌تواند تغییر کند
نظر دیگران به نخی بند است و ما را بَرده ی آنان می کند

اروین د یالوم
درمان شوپنهاور