آخرین خبر/ آدمی که عشق را می پذیرد به مسافری می ماند. شاید در قایقی، در شب، در دریاچه ای پهناور. به هر طرف که نگاه کنی هیچی به جز آب آرام سیاه نیست. اما عاشق کسی بودن یعنی پرواز کردن، یعنی خودت از روی زمین پرواز کنی. آن قدر بالا می روی که می توانی همه چیز رد ببینی. حتی اگر از آن ارتفاع جور دیگری به نظر بیاید، حتی اگر دگرگون نشان بدهد، حتی اگر آنچه روی زمین مهم به نظر میآمده به کلی دگرگون شود و بی اهمیت بنماید. ازاین گذشته، همیشه میتوانی از قایق پیاده شوب و به خشکی بروی، اما از آن ارتفاع فقط می توانی سقوط کنی. .

عشق اول من
ایوان کلیما