آخرین خبر/ انسانم!
انسانم!
ساکت، چون درخت سیب!
گسترده، چون مزرعه ی ینجه!
و بارور، چون خوشه ی بلوط!
به جز خداوند،
چه کسی شایسته ی پرستش من خواهد بود؟

برگرفته از time_dialog