آخرین خبر/ خداوند برای هرکس همونقدر وجود داره که او به خداوند ایمان داره
این یک رابطه دوطرفه است

مصطفی مستور
روی ماه خداوند رو ببوس