آخرین خبر/ همیشه به این فکر ‌مى‌کنم که علت گریه چیست: در هنگام گریه، بدنمان در حال مبارزه با چیزی‌ است که ذهن و قلبمان نمی‌توانند آن ‌را توجیه کنند.


دور از خانه
سارو برایرلی