آخرین خبر/ گمان میکنم اگر از درک خود ناتوان باشی، هرگز نخواهی توانست روح دیگری را نیز دریابی ...


دمیان
هرمان هسه