آخرین خبر/ در این اپیزود از کتاب اوضاع خیلی خراب است نوشته ی مارک منسون گفتیم، کتابی درباره امید.

نویسنده در این کتاب به اضطرابهای مبهم زندگی مدرن پرداخته و به این سوال جواب داده که چرا با وجود اینکه در دنیای امروز افراد پولدارتر و آزادتر و ثروتمندتر هستند اما باز هم جهان تاسف آورتر بنظر میرسد؟!

برگرفته از کانال رادیوم در سایت ناملیک