آخرین خبر/ نقل‌قول‌های از شونریو سوزکی، نویسندۀ کتاب «ذهن ذن، ذهن آغازگر»
مردم می‌گویند تمرین ذن دشوار است، اما در مورد دلیل این دشواری دچار کژفهمی‌اند. دشواری آن به این دلیل نیست که چهارزانونشستن و یا به روشن‌ضمیری‌رسیدن سخت است. علت این دشواری آن است که خالص نگه‌داشتن ذهن و تمرینمان به مفهوم بنیادی آن سخت است. مکتب ذن پس از آنکه در چین شکل گرفت گسترش زیادی یافت ولی در عین‌حال هرچه بیشتر و بیشتر ناخالص شد. با این‌حال نمی‌خواهم در مورد ذن چینی یا تاریخچۀ ذن صحبت کنم. مایلم به شما کمک کنم تا تمرین خود را از ناخالص‌شدن حفظ کنید.
(از پیشگفتار)

ذهن ذن، ذهن آغازگر
شونریو سوزوکی
علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد
چاپ پنجم
۲۰۹ صفحه
۲۸۰۰۰ تومان

اینستاگرام bidgol.publishing