آخرین خبر/ نگاه او به من کفایت می کرد برای سرمستی وصف ناپذیرم اگر چشمان عالمی حتی نسبت به من کور می شد ...

سلوک
محمود دولت آبادی