آخرین خبر/ هر چند عاشق من است، از این احساسش به من می ترسد. فکر می کند نشانه ضعف مفرط است. و حتی بیشتر از این، از عشق من به خودش منزجر است. انگار که من می توانم سفارشش را به عالم ملکوت بکنم ومانع از موفقیتش بشوم - یا به زعم شما مانع از فلاکتش...!
دنیا جای بدی است، و اگر آنچه را دنیا پیشکش می کند می خواهید، باید بد باشد، واقعا بد، بدتر از دیگران، در غیر این صورت شما را له خواهند کرد...!

ستاره باز
رومن گاری