آخرین خبر/ حقیقت این است که انسان‌ها از شنیدن بدبختی دیگران خوش حال می شوند. چون باعث می شود باور کنند که خوش بختند!


ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد
پائولو کوئلیو