آخرین خبر/ ارغوان
شاخه‌ی هم‌خون جدامانده‌ی من
آسمان تو چه رنگ‌ است امروز؟
آفتابی ا‌ست هوا
یا گرفته ا‌ست هنوز؟

من در این گوشه
که از دنیا بیرون ا‌ست؛
آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست

آنچه میبینم
دیوار است
آه! این سخت سیاه
آنچنان نزدیک‌ است
که چو برمی‌کشم از سینه نفس
نفسم را برمی‌گرداند

شعر و دکلمه از استاد هوشنگ ابتهاج
اینستاگرام time_dialog