همشهری/ با دیدن این گزارش، گشتی در "خانه‌موزه دکتر علی شریعتی" بزنید.