آخرین خبر/ اورسولا نگران نشد. گفت: ما از اینجا نمی رویم. همینجا می مانیم، چون در اینجا صاحب فرزند شده ایم.
خوزه آرکادیو بوئندیا گفت: اما هنوز مرده ای در اینجا نداریم؛ وقتی کسی مرده ای زیرخاک ندارد، به آن خاک تعلق ندارد!

صد سال تنهایی
گابریل گارسیا مارکز