آخرین خبر/ بعضی ها طوری زندگی می کنن انگار تا ابد زنده اند و جاودانه
اونا عاشق آدما نمی شن بلکه روی اونها سرمایه گذاری می کنن!

امانوئل اشمیت
مهمانسرای دو دنیا