آخرین خبر/ چون رود که مجبور به پیمودن خویش است
آزاد و گرفتارم! آزاد و گرفتار

باد در فکر رهایی روی آرامش ندید
راه بیرون رفتن از زندان آزادی کجاست