آخرین خبر/ در بسیاری از موارد، مقصود از واژهٔ «متوسل»، «دست به دامان» است که با «توسل» هم‌ریشه است پس باید دقت کنیم این کلمه را به اشتباه به صورت «متوصل» ننویسیم.
کلمهٔ «متوصل» هم از «وصل» می‌آید که به معنای رسیدن به چیزی یا پیوند خوردن با چیزی است.
در نامه‌ای منسوب به ملک‌الشعرا بهار به همسرش، جمله‌ای آمده که تفاوت بین این دو کلمه را عیان می‌سازد: «من به خداوند تبارک و تعالیٰ متوسل شده و با شما متوصل می‌شوم و از خداوند درخواست می‌کنم که قلب شما با قلب من طوری متصل شود که جدائی و فاصله در بین نباشد.»

اینستاگرام dorost.nevisi.official