آخرین خبر/ هرچند که هرگز نرسیدم به وصالت
عمری که حرامِ تو شد ای عشق، حلالت

پرسیدی‌ام از عشق و جوابی نشنیدی
بشنو که سزاوارِ سکوت است، سؤالت

یک‌بار به اصرارِ تو عاشق شدم ای دل
این‌بار اگر اصرار کنی، وای به حالت

شعر خوانی زیبای فاضل نظری
اینستاگرام time_dialog