آخرین خبر/ با کدام خاطره زندگی میکنی؟
هر روز صبح به کدام گلدان آب میدهی؟

دکلمه زنده یاد مهران دوستی
کاری از گروه هنری پرتره
اینستاگرام adab.tehran