آخرین خبر/ منِ واقعی چیست؟
همان چیزی است که تو هستی
نه آن چیزی که دیگران
از تو می سازند !

ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد
پائولو کوئلیو