آخرین خبر/ این منم خسته در این کلبۀ تنگ
جسم درمانده‌ام از روح جداست؟
من اگر سایه خویشم یا رب!
روح آوارۀ من کیست؟ کجاست؟

فریدون مشیری