آخرین خبر/ از عیب و ایرادهای کسی که قرار است عمرت را با او سر کنی
هر چه کمتر بدانی بهتر است !

غرور و تعصب
جین آستین