آخرین خبر/ یکی از مهم ترین چیزهایی که در این سالها یاد گرفتم
اینه که وقتی خوشبختی رو پیدا کردی
سوأل پیچش نکن

چارلز بوکوفسکی
عامه پسند