آخرین خبر/ دستش از گل ، چشمش از خورشید سنگین خواهد آمد
بسته بار گیسوان از نافه ی چین خواهد آمد

از تبار دلستان لولیان بیستونی
شنگ و شیطان با همان رفتار شیرین خواهد آمد

با شگرد سامری را ساحری آموز نازش
تا دوباره از که بستاند دل و دین خواهد آمد

با همان « آن » ی که پنداری خود از روز نخستین
شعر گفتن را به « حافظ » داده تلقین ، خواهد آمد

بی گمان از آینه جشن سرور آمیز حُسنش
راه دوری تا من این تصویر غمگین خواهد آمد

عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز
تا پریزاد من از بهر کدامین خواهد آمد