آخرین خبر/ برای اولین بار در زندگیم می دیدم که عادی بودن یعنی چه: مجبور بودن به انجام کارهایی که میل انسان در آن نقشی ندارد ...

عقاید یک دلقک
هانریش بل