آخرین خبر/ زمانی که تجرد شأن و منزلتی یکسان با تأهل در جامعه داشته باشد، میتوان مطمئن شد که انسانها به دنبال داشتن دلیلی درست و موجه یک رابطه جدی دونفره را شکل میدهند.

برای عاشق بودن لازم نیست بی عیب و کامل باشیم. صرفاً در مصائب عشق باید قادر باشیم که در زمان مناسب، قبل از اینکه با دیوانگی‌هایمان به کسی آسیب بزنیم، درباره نقص‌هایمان توضیح بدهیم بی‌آنکه حس خودنمایی و تظاهر را منتقل کنیم.

مصائب عشق
آلن دو باتن