آخرین خبر/ اگر چیزهایی که یاد می گیریم یا بدست می آوریم را با دیگران سهیم نشویم چه لطفی دارد؟! یکی از دوستانم که یک گلف باز جدی است، یک روز به تنهایی با خودش گلف بازی می کرد و با یک شوت تک ضربه به هدف زد. به نظر من بازی اش هیچ لطفی نداشت.

تئوری انتخاب
ویلیام گلاسر