آخرین خبر/ کاش دنیا دست زن ها بود ، زن ها که زاییده اند یعنی خلق کرده اند و قدر مخلوق شان را می دانند.
شاید مردها چون هیچوقت عملا خالق نبوده اند،آنقدر خود را به آب وآتش می زنند تا چیزی بیافرینند.
اگر دنیا دست زن ها بود ، جنگ کجا بود؟؟‌

نام کتاب: سووشون
اثر: سیمین دانشور