آخرین خبر/ گفتم به سر راه همان خانه و مکتب                     
        تکرار کنم درس سنین صغرم را
 گر خود نتوانست زدودن غمم از دل                
           زان منظره باری بنوازد نظرم را
کانون پدر جویم و گهواره مادر                            
       کانِ گهرم یابم و مهد هنرم را
با یاد طفولیت و نشخوار جوانی                    
              می رفتم و مشغول جویدن جگرم را
 پیچیدم از آن کوچه ی مأنوس که در کام              
        باز آورد آن لذّت شیر و شکرم را     

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar