آخرين خبر/ پرستو صالحي که هر چندوقت يک بار، يکي از عکس هاي دوران کودکي اش را رو مي کند، در توضيح اين عکس نوشت:

وقتي پرستو کوچک بود ... 😊👧🏻هميشه ورق زدن آلبوم عکس هاي قديمي دلچسبِبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد