آخرین خبر/ پرستو صالحی که هر چندوقت یک بار، یکی از عکس های دوران کودکی اش را رو می کند، در توضیح این عکس نوشت:

وقتی پرستو کوچک بود ... همیشه ورق زدن آلبوم عکس های قدیمی دلچسبِبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید