آخرین خبر/ ویدا جوان باانتشار این عکس در صفحه اش نوشت: گوته در کتاب دیوان غربی-شرقی خویش میگوید: "اگر بنا بود زندگی ام وابسته به نظر مساعد دیگران باشد، هرگز ممکن نبود پا به عرصه وجود بگذارم، زیرا دیگران برای پر اهمیت جلوه دادن خویش، وجود مرا به طیب خاطر انکار میکنند."با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید