آخرین خبر/ حمیدرضا آذرنگ با انتشار عکس دوم در اینستاگرامش نوشت: نه سال هاىِ این و آن همه آتش نیاز به چهارشنبه هاىِ سور ندارد آن قدر پیشِ چشممان است آن و این همه درد و زخم و سوختن که اگر نامِ تمامِ باقى مانده مان را روزهاىِ آب و عشق و هستى هم بگذارند باز دلِ سوخته مان به سور باز نمى شود ما سوختگانِ این حریمِِ خاکسترى از آتشِ حق مُردگى حالا دیگر به آفتاب هم مظنونیم. کاش برسد که حُرمتِ زباله و ذغال شده مان را روزى از ما که گذشت صاحبانِ آتیه ىِ این سوخته بهشت به دستان و داستانِ خویش بازگردانند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar