تماشا/ رونمایی ارسطو از همسرش را در این ویدئو مشاهده کنید.